הרשאות תפקידי משתמשים למסכים

מדריך למשתמש-לינט

תפריט

הענקה ושלילה של הרשאות למשתמשים מתבצעת בתוכנה באמצעות שיוך משתמש לתפקיד. כיום קיימים בלינט 5 תפקידים ולכל אחד מהם הרשאות גישה או חסימה לכל אחד מהמסכים בתוכנה. להלן רשימת התפקידים וההרשאות שמוקצות כחבילה לכל אחד מתפקידים אלה:

ITEM בתפריט הראשירשימת מסכיםURL של המסךמנהל מערכתמנהל חשבונותאיש מכירותמחסנאימזכירות
        
        
  "}">accounts/delete/     
  "}">accounts/update/     
 כרטסת חשבון"}">accounts/transaction/VVXXX
מכירותהצעת מחירdocs/create/6VXVXV
 הזמנת מכירותdocs/create/7VXVXV
 חשבונית עסקהdocs/create/1VXVXV
 תעודת משלוחdocs/create/2VXVVV
 חשבונית מסdocs/create/3VVVXV
 חשבונית מס-קבלהdocs/create/9VVVXV
 תעודת החזרהdocs/create/5VXVVV
 חשבונית זיכויdocs/create/4VVVXV
 ניהול מסמכיםdocs/adminVVVVV
 ניהול לקוחותaccounts/admin/0VVVVV
 מסמך מחזוריrecurring/recurring/adminVVVXV
קופהקבלהdocs/create/8VVVXV
 הפקדות בנקdeposit/adminVVXXX
 תשלום לספקoutcome/createVVXXX
 תשלום למע"מoutcome/create/1VVXXX
 תשלום לביטוח לאומיoutcome/create/2VVXXX
 קבלה לתרומהdocs/create/18VVVXV
 תשלום מקדמות מס הכנסהoutcome/create/3VVXXX
חשבונותפרטי קשרrm/adminVVVVV
 ניהול חשבונותaccounts/adminVVVVV
 קטגוריות חשבונותacccat/adminVVVVV
הוצאותנהל ספקיםaccounts/index/1VVXVV
 קליטת הוצאה שוטפתdocs/create/13VVXVV
 קליטת נכסים וציודdocs/create/14VVXVV
 תנועת יומן ידניתtransaction/createVVXXX
התאמותיבוא דפי בנקbankbook/adminVVXXX
 התאמות בנקbankbook/extmatchVVXXX
 הצג התאמות בנקbankbook/edispmatchVVXXX
 התאמת חשבונותmatch/intmatchVVXXX
 הצג התאמות בנקmatch/dispmatchVVXXX
מלאיפריטיםitem/adminVVVVX
  item/update     
  item/delete     
 מחסניםaccounts/admin/8VVXVX
 קטגוריות פריטיםitemcategory/adminVVXVX
 יחידותitemunit/adminVVXVX
  itemunit/create     
  itemunit/delete     
 הזמנת רכשdocs/create/16VVXVX
 תעודת כניסה למלאיdocs/create/10VVXVX
 תעודת יציאה מהמלאיdocs/create/17VVXVX
 ת. העברה בין מחסניםdocs/create/15VVXVX
דוחותתנועות יומןreports/journalVVXXX
 חובות לקוחותreports/oweVVVXV
 רווח והפסדreports/proflossVVXXX
 רווח והפסד חודשיreports/mproflossVVXXX
 רצף כרטסות חשבוןreports/accountsVVXXX
 מאזןreports/balanceVVXXX
 תנועות מלאיreports/stockactionVVXVX
 מלאיreports/stockVVVVV
מסיםדו"ח מע"מ מקווןdata/pcn874VVXXX
 דו"ח מע"מtax/vatVVXXX
 מקדמות מסtax/taxrepVVXXX
 צור קובץ אחידdata/openfrmtVVXXX
 בדיקת תקינותtest/testVVXXX
 דו"ח ניכוי מס במקורr856/tax/r856VVXXX
 דו"ח 102r856/tax/r102VVXXX
 מערכת 1000r856/tax/r1000VVXXX
הגדרותפרטי העסקsettings/adminVVXXV
 ניהול סוגי מסמכיםdoctype/adminVVXXV
 שדות מותאמיםeavfields/adminVXXXV
 שער מטבעcurrates/adminVVVVV
 יתרות פתיחהtransaction/openbalanceVVXX 
        
 נהל משתמשיםusers/adminVXXXX
        
        
        
 תבניות דוא"לmailtemplate/adminVXVVV
 ניהול אמצעי תשלוםpayment/adminVXVXV
        
תחזוקהיבוא קובץ אחידdata/openfrmtimportVVXXX
 גיבוי כלליdata/backupVVVVV
 שחזור מקובץ גיבויdata/restoreVVXXX
תמיכהתמיכה בתשלוםhttps://www.linet.org.il/support/paid-supportVVVVV
 אודותsettings/aboutVVVVV
 דווח תקלה בתוכנהsettings/bugVVVVV