מסמך ממוחשב – תקנות ניהול ספרים בישראל

**לנוחותך, להלן סעיף 18 ב’ להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) , תשל”ג-1973 העוסק בנושא מסמך ממוחשב, חתימה דיגיטלית מאובטחת וחתימה דיגיטלית מאושרת:

כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים הוראות (מס’ 3) תשס”ג-2003

18ב.  (א)  נישום רשאי לשלוח באמצעות מחשב, לאחר שנרשמו במערכת חשבונותיו, כל אחד מאלה:

(1)   שובר קבלה, כאמור בסעיף 5;

הוראות (מס’ 2) תשס”ד-2004

(2)   חשבונית כאמור בסעיף 9(א) למעט חשבונית המשמשת כתעודת משלוח;

(3)   הודעת זיכוי כאמור בסעיף 9(ה);

הוראות (מס’ 2) תשס”ד-2004

מסמך ממוחשב -חתום דיגיטלית- חובה על פי תקנות ניהול ספרים

(4)   חשבונית מס, כאמור בתקנה 9א לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל”ו-1976 למעט חשבונית המשמשת כתעודת משלוח;

הוראות (מס’ 2) תשס”ד-2004

ובלבד ששלחם כמסמך ממוחשב, עליו נכתבו בצורה בולטת לעין המילים מסמך ממוחשב, אשר נוצר בסריקת מקור התיעוד למחשב או שנוצר בהפקה אוטומטית מתוך הקובץ הקבוע שבמערכת חשבונותיו ובלא הקלדה נוספת, למעט צירוף החתימה האלקטרונית המאובטחת או החתימה האלקטרונית המאושרת, לפי הענין, ולמעט צירוף המילים מסמך ממוחשב; שלח הנישום שובר קבלה במסמך ממוחשב כאמור, יראו לענין סעיף 5(ד) כאילו מסר למשלם עותק משובר הקבלה.

          (ב)  נישום המבקש לשלוח מסמכים ממוחשבים, יודיע על כך לפקיד השומה בדואר רשום, לפני משלוח המסמך הממוחשב הראשון.

          (ג)   המסמך הממוחשב יישלח רק למי שהביע את הסכמתו, בכתב או באופן ממוחשב לקבל מסמכים ממוחשבים מאותו שולח, לפני קבלת המסמך הממוחשב הראשון וכל עוד לא ביטל את הסכמתו לקבלת מסמכים ממוחשבים בכתב או באופן ממוחשב; הנישום ישמור את ההסכמה או את ביטולה, לפי הענין, כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות שלו.

          (ד)  נישום המבקש לשלוח מסמך ממוחשב חתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת, יקבל את התקבול בשל הפעולה באחד מאמצעים אלה בלבד, ובאופן המאפשר זהוים של הצדדים לעסקה:

(1)   כרטיס אשראי של הלקוח כאשר השובר ערוך לפקודת הנישום;

(2)   שיק משורטט על שם הלקוח, שנכתב עליו “לא סחיר”, לפקודת הנישום בלבד;

(3)   העברה ישירה מחשבון הבנק של הלקוח לזכות חשבון הבנק של הנישום הכלול במערכת חשבונותיו.

ראה הסברים לגבי הפקת חשבונית דיגיטלית חתומה דיגיטלית כחוק בלינט. ראה כאן הסבר על החתימה הדיגיטלית המאובטחת המופקת בלינט אוטומטית על ידי המערכת

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה