תעודת משלוח

מדריך למשתמש-לינט

תפריט

למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט "מכירות" שבתפריט הראשי->כפתור "תעודת משלוח".

תעודת משלוח לצורך אספקה סדירה + חשבונית מרכזת:

הרעיון הוא להימנע מהפקת חשבונית על כל משלוח בנפרד במקרים בהם יש לנו לקוח המקבל מאיתנו סחורה באופן שוטף. זה מקל על הנה"ח בשני הצדדים. הפקת תעודת משלוח על משלוח סחורה באופן סדיר מאפשרת לקבץ תעודות משלוח שהופקו במהלך תקופה (בדרך כלל חודש), להתייחס אליהן כעסקה אחת, ולהפיק עבורן חשבונית מס מרכזת.

ת' משלוח לצורך מסירת סחורה ללקוח משנה-ללא מחיר:

ישנם מקרים שהלקוח יבקש מאתנו למסור את הסחורה ללקוח שלו ישירות. תעודת משלוח שימושית גם במקרים אלה מכיוון שאת החשבונית מס אנחנו חייבים למסור ללקוח שלנו עצמו ולא ללקוח של הלקוח שלנו.

במקרה זה, נמסור ללקוח של הלקוח שלנו תעודת משלוח ללא ציון מחיר מוצר/בה"כ עלות למסמך וזאת על מנת לא לחשוף את הרווח של הלקוח שלנו מהמכירה ללקוח הסופי…

 תעודת משלוח אפשר להדפיס בשתי אפשרויות שונות:

הדפסה עם מחירים: כאשר תעודת המשלוח, יחד עם הסחורה עצמה נמסרת לבעל העסק או נציגיו אין מניעה מלהציג לו מחיר.

הדפסה ללא מחירים: כאשר התעודה נמסרת ללקוח הסופי (לקוח של הלקוח) או לשליחיו, רצוי מאוד שלא יוצג המחיר בתעודה כדי להימנע מחשיפת הרווח של הלקוח שלנו מעיני הלקוח הסופי שלו.

 

תעודת משלוח בלינט

תעודת משלוח תמיד תודפס ותלווה בנייר את הסחורה

 על פי התקנות, אין להפיק תעודת משלוח לקובץ (גם לא כ"מסמך ממוחשב"-חתום דיגיטלית-) ואין לשלוח אותו באופן ממוחשב ללקוח (לדוגמה: במייל). על תעודת המשלוח המודפסת על גבי נייר ללוות פיסית את הסחורה במהלך המשלוח. הדברים מופיעים במפורש בשינויים בהוראות ניהול ספרים שפורסמו בספטמבר 2004

על כן, בהתאם לחוק, חסמנו את האפשרות לשלוח תעודת משלוח כמסמך ממוחשב (קובץ PDF חתום דיגיטלית).

להלן הציטוט מתוך ההוראות:

מהוראות ניהול פנקסים:

מסמכים שייחשבו כקבילים בעת העברה ממוחשבת
סעיף 18 ב(א) להוראות ניהול פנקסים קובע כי נישום רשאי לשלוח באמצעות מחשב, לאחר
שנרשמו במערכת חשבונותיו, כל אחד מאלה:
 1. שובר קבלה כאמור בסעיף 5
2. חשבונית כאמור בסעיף 9(א) למעט חשבונית המשמשת כתעודת משלוח;
3. הודעת זיכוי כאמור בסעיף 9(ה);
4. חשבונית מס כאמור בתקנה 9א לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות)
התשל"ו – 1976 , למעט חשבונית המשמשת כתעודת משלוח.
מתוך התיעוד המוזכר בפרק ב' להוראות ניהול פנקסים, לא נכלל בהוראה 18 ב התיעוד הבא:
ספר פדיון יומי, סרט קופה רושמת, תעודת משלוח ורשימת מפקד המצאי.
בספר פדיון יומי או ברשימת מפקד המצאי לא נמסר כלל עותק ללקוח ולכן לא היה צורך לכלול
אותו בהוראה.
אשר לסרט קופה רושמת, המנוהל בעיקר בעסקים בעלי אופי מסחרי, יש חשיבות למסירת
תלוש המכירה ללקוח בעת ביצוע העסקה.
תעודת משלוח חייבת להימסר למוביל הסחורה בעת הובלתה, ולכן לא הותר משלוחה כמסמך ממוחשב. תעודת משלוח הייתה ונשארה מסמך נייר המלווה את הסחורה….