תעודת משלוח

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט “מכירות” שבתפריט הראשי->כפתור “תעודת משלוח”.

תעודת משלוח נועדה למקרים בהם קיימת אספקה סדירה של סחורות מצד הספק אל הלקוח. הרעיון הוא להימנע מהפקת חשבונית על כל משלוח בנפרד. זה מקל על הנה”ח בשני הצדדים. הפקת תעודת משלוח על כל משלוח סחורה מאפשרת לקבץ תעודות משלוח שהופקו במהלך תקופה (בדרך כלל חודש), להתייחס אליהן כעסקה אחת, ולהפיק עבורן חשבונית מס מרכזת.

לתשומת לבך, הערה חשובה:

על פי התקנות, אין להפיק תעודת משלוח לקובץ (גם לא כ”מסמך ממוחשב”-חתום דיגיטלית-) ואין לשלוח אותו באופן ממוחשב ללקוח (לדוגמה: במייל). על תעודת המשלוח המודפסת על גבי נייר ללוות פיסית את הסחורה במהלך המשלוח. הדברים מופיעים במפורש בשינויים בהוראות ניהול ספרים שפורסמו בספטמבר 2004

על כן, בהתאם לחוק, חסמנו את האפשרות לשלוח תעודת משלוח כמסמך ממוחשב (קובץ PDF חתום דיגיטלית).

להלן הציטוט מתוך ההוראות:

 

תיקונים בהוראות ניהול פנקסים
ההסברים שלהלן לתיקונים שבוצעו במסגרת הוראות ניהול פנקסים נערכו שלא בצורה כרונולוגית
אלא בצורה אשר תאפשר ביתר קלות להבין את מהות השינוי ואת הסעיפים העיקריים שבו.
2.1 . מסמכים שייחשבו כקבילים בעת העברה ממוחשבת
סעיף 18 ב(א) להוראות ניהול פנקסים קובע כי נישום רשאי לשלוח באמצעות מחשב, לאחר
שנרשמו במערכת חשבונותיו, כל אחד מאלה:
; 1. שובר קבלה כאמור בסעיף 5
2. חשבונית כאמור בסעיף 9(א) למעט חשבונית המשמשת כתעודת משלוח;
3. הודעת זיכוי כאמור בסעיף 9(ה);
4. חשבונית מס כאמור בתקנה 9א לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות)
התשל”ו – 1976 , למעט חשבונית המשמשת כתעודת משלוח.
מתוך התיעוד המוזכר בפרק ב’ להוראות ניהול פנקסים, לא נכלל בהוראה 18 ב התיעוד הבא:
ספר פדיון יומי, סרט קופה רושמת, תעודת משלוח ורשימת מפקד המצאי.
בספר פדיון יומי או ברשימת מפקד המצאי לא נמסר כלל עותק ללקוח ולכן לא היה צורך לכלול
אותו בהוראה.
אשר לסרט קופה רושמת, המנוהל בעיקר בעסקים בעלי אופי מסחרי, יש חשיבות למסירת
תלוש המכירה ללקוח בעת ביצוע העסקה.
3 תעודת משלוח חייבת להימסר למוביל הסחורה בעת הובלתה, ולכן לא הותר משלוחה כמסמך ממוחשב. תעודת משלוח הייתה ונשארה מסמך נייר המלווה את הסחורה….

תעודת משלוח בלינט ניתן להדפיס בשתי אפשרויות שונות:

  • הדפסה עם מחירים: כאשר תעודת המשלוח, יחד עם הסחורה עצמה נמסרת לבעל העסק או נציגיו אין מניעה מלהציג לו מחיר.
  • הדפסה ללא מחיר: כאשר התעודה נמסרת לקוח הסופי (לקוח של הלקוח) או למי משליחיו, רצוי מאוד שלא יראה את המחיר בו הסחורה נרכשה.

קיימת במערכת אפשרות להפיק חשבונית מס מרכזת עבור תעודות משלוח לפי בחירה. התכונה המתקדמת זמינה במסלול GOLD בלבד.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה