תנאי שרות -לינט

הגדרות

לינט – ארי בן חור מס’ זהות 69924504 בעלי סימן מסחר רשום מס’ 277633 לינט תוכנה לעסק.

משתמש – כל אדם העושה שימוש כלשהו באתר ובשרות.

אתר – linet.org.il

שרות – שרותי לינט תוכנה לניהול עסק ולהנהלת חשבונות על גבי רשת האינטרנט

תאור

לינט הינו שרות על גבי רשת האינטרנט ורשת מקומית של ניהול עסק והנהלת חשבונות אשר עוצב ותוכנן לבעלי עסקים מכל גודל שהוא. השרות מאפשר ניהול ומעקב אחר ההכנסות וההוצאות בצורה קלה ומהירה.

כללי

.בהסכם זה יעשה שימוש בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם תקפות ההסכם תחול על גברים ונשים כאחד

לינט שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו בכל עת וללא הודעה מראש.

כל המודולים החדשים שיתווספו או יגרעו לשירות יהיו כפופים לתנאי השירות.

המשך השימוש בשירות לאחר כל שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לשינויים אלו.

תנאי השימוש

השימוש שלך בשירות כפוף לתנאים הבאים:

הפרת אחד מהתנאים הבאים עלול להוביל לסיום מידי של החשבון שלך.

בעצם שימושך באתר ו/או בשרות הנך מאשר בזאת כי אתה מקבל את ההסכם ותנאי השימוש של האתר ומודע  לכך כי השימוש שאתה עושה באתר מבוצע על אחריותך בלבד. לינט לא תישא בשום אחריות לרבות אובדן נתונים, עיכוב בגישה לאתר, פגיעה או נזק ישיר או עקיף, או תשלום בגין הפסדים או אובדן רווחים, כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש באתר או במידע שהופק ממנו.

הרשמה

אתה רשאי להשתמש באתר ו/או בשרות אך ורק למטרות חוקיות.

עליך לאבטח ולשמור את סיסמאות הגישה שלך ושל מורשים מטעמך. אנא הקפד להחליף בתדירות גבוהה סיסמאות גישה אלו. לינט לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד שיגרם בגין כישלון אבטחת פרטי הכניסה שלך ואו שימוש לרעה בפרטים אלו.

במידה ואתה משתמש בשרות למען אחרים עליך לוודא כי הנך מורשה לעשות כן.

רק בני אדם רשאים להשתמש בשירות. חל איסור ליצור חשבונות ע”י שיטות אוטומטיות שונות כגון סקריפטים, רובוטים, או שיטות אוטומטיות אחרות.

כתובת דוא”ל והסכמה לקבלת דוא”ל שיווקי ולא שיווקי מהמערכת

כתובת הדואר האלקטרוני שהנך מוסר בעת ההרשמה לשרות מיועד בעיקר כתחליף לשם משתמש בערכי ההזדהות כאשר הנך מבקש להתחבר לתוכנה, אך ישמש גם כבסיס לתקשורת בין השרות של לינט, כולל מסרים שיווקיים מעת לעת. הסכמתך לתנאי שימוש אלה כוללת, בין השאר, הסכמה מפורשת למשלוח דואר שיווקי כאמור. מאחר ואיננו מעוניינים לכפות מסרים שיווקיים, תנתן בידיך האפשרות לבקש להסיר את עצמך מרשימת המכותבים במהירות וביעילות מתוך כל דבר דוא”ל באופן התואם את החוק ואת כללי ההגינות הבסיסיים.

הדפסת העתקים וגיבויים ופטור מאחריות

עליך להדפיס ולשמור העתק של כל מסמך תיעוד פנים ( חשבונית מס, חשבונית מס קבלה, חשבונית עסקה, חשבונית זיכוי, קבלה, תעודת משלוח, הזמנת עבודה וכל מסמך אחר שהשרות יכול להפיק) אשר מופק משרות לינט.

לינט אינה יכולה להיות ערבה לכך שהשירות יהיה זמין בעת שאתה תזדקק למסמכים אלו. לינט לא תישא בשום אחריות בגין נזק ישיר או עקיף, או תשלום בגין הפסדים או אובדן רווחים כתוצאה מאובדן נתונים ואי זמינות השרות באופן זמני או קבוע. עליך לגבות ולשמור את נתוני המערכת באופן שוטף.

בנוסף עליך להדפיס ולשמור את כל הכרטיסים והדוחות שבמערכת מידי יום. את הדוחות והכרטיסים הנ”ל  יש לשמור במשך 7 שנים.

לינט מיישמת מדיניות ונהלים בכדי למנוע אובדן נתונים הכוללים משטר גיבוי קפדני, אך אינה יכולה להיות ערבה לכך שמקרים מסוג זה אכן לא יתרחשו.

לינט לא תישא בשום אחריות בגין נזק ישיר או עקיף, או תשלום בגין הפסדים או אובדן רווחים כתוצאה מאובדן נתונים ואי זמינות השירות באופן זמני או קבוע.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את לינט או מי מעובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווחים, תשלום או הוצאה שיגרמו להם ובכלל זה שכר טרחה עורך דין והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

הנך מתחייב לשפות את לינט או מי מעובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה או תביעה או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלו או תכנים שמסרת או פרסמת באתר או קישורים שונים שביצעת לאתר.

גריעה מהשרות

לינט יכולה לגרוע אותך מהשירות במקרים הבאים:

א. נרשמת מספר פעמים תחת שמות משתמשים שונים.

ב. ביצעת מעשה או מחדל שעלול לפגוע במשתמשים אחרים.

ג. לא ביצעת פעילות כלשהי בשירות בתקופה העולה על ארבעה חודשים וקיבלת על כך התראה בדואר אלקטרוני אותו מסרת בעת ההרשמה לשירות, או דואר אלקטרוני אחר הנמצא בידי חברת לינט טרם פעולת המחיקה.

ד. ביצעת מעשה או מחדל, או ניסיון לביצוע מעשה או מחדל, או מעשה הנחזה על פניו לסייע או לעודד ביצועו של מעשה שכזה, תוך כדי השימוש באתר, העשוי לפגוע בחוקי מדינת ישראל.

ה. ביצעת פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות.

ו. הפרת תנאי מתנאי מהסכם זה.

אבטחת מידע ופטור מאחריות

לינט עושה שימוש באמצעי אבטחה ברמה גבוהה העולים על המקובל באתרים מסוג זה. אמצעי האבטחה כוללים בין היתר מערכי גיבוי, הצפנת נתונים וחומות אש. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי המידע של האתר.

לינט לא תהיה אחראית לנזק או הפסד שיגרם בעקבות פריצה למאגר הנתונים כאמור ועל שימוש שיעשה המידע זה.

זמינות השירות ופטור מאחריות

לינט אינה מתחייבת שהשרות יהיה תמיד זמין.

לינט אינה מתחייבת שהשרות לא יופרע.

לינט אינה מתחייבת שהשרות יינתן כסדרו ללא הפסקות.

לינט עושה את מיטב מאמציה למנוע תקלות מסוג זה, אך אינה יכולה להיות ערבה לכך שאכן זה לעולם לא יקרה.

באישור הסכם זה הנך מסכים בזאת כי לא תהיה לך כל תביעה בנדון במקרים מסוג זה.

סרוב למתן גישה ורישום משתמשים חדשים

לינט רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו וכן לסרב לרשום משתמשים חדשים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

תכני האתר ופטור מאחריות

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי לינט בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר פרסום תכנים באתר.

המידע אשר באתר אינו משמש תחליף לייעוץ מקצועי ואינו בגדר חוות דעת מקצועית.

אנו ממליצים לך לקבל חוות דעת מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על המידע שבאתר.

לינט אינה אחראית בשום צורה ואופן לנכונות המידע אשר מפורסם במדריכים המקצועיים השונים בפורום ובבלוג, ולא תישא בשום אחריות לרבות בגין נזק או הפסד אשר נגרם בעקבות שימוש במידע זה.

שלמות ודיוק הנתונים ופטור מאחריות

לינט עושה ככל שביכולתה בכדי שהתחשיבים והמידע המופקים משרות לינט יהיו שלמים ומדויקים ובהתאם להוראות החוק, אולם יתכן מצב שיהיו שגיאות שונות עקב טעויות אנוש, שגיאות בקוד, בעיות חומרה או תוכנה או בעיות שונות הקשורות לתקשורת בין מחשבים.

במקרים מעין אלו לינט לא תהיה אחראית בגין נזק או הפסד או הוצאה כספית של המשתמש.

באישור הסכם זה הינך מסכים בזאת כי לא תהא לך כל תביעה בנדון.

הפסקת שירות

לינט יכולה להפסיק את השרות באופן זמני או קבוע בכל עת.

הודעה על הפסקת השירותים תפורסם באתר תוך זמן סביר מראש.

לאחר ההודעה על הפסקת השירות תהה רשאית לינט למחוק את הנתונים הנמצאים באתר.

באישור הסכם זה הנך מסכים בזאת כי לא תהיה לך כל תביעה בנדון.

דמי גישה ומנוי

השימוש באתר הוא ללא תשלום.

השימוש בשרות כרוך בתשלום דמי מנוי שנתיים במחירים הנקובים באתר.

לינט לא תישא באחריות לך או לצד שלישי בגין כל שינוי במחיר או הפסקת השירות באופן זמני או קבוע.

מבנה האתר

לינט תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, צורתו, ועיצובו.

שינויים מסוג זה עלולים לגרום לשיבושים שונים ועלולים לעורר אי נוחות.

באישור הסכם זה בינך מסכים בזאת שלא תהה לך כל תביעה בנדון.

הקשר בין המשתמש לבין לינט ומי מעובדיה ופטור מאחריות

תשובתם של לינט או מי מעובדיהם לכל פניה מצד משתמש בין באמצעות הטלפון, המייל, הפורום או כל אמצעי אחר, תחשב כאמירה כללית המחייבת בדיקה מעמיקה עם אנשי מקצוע מתאימים.

תמיכה מקצועית

האתר מוגש לציבור כמו שהוא, As Is, ללא תמיכה מקצועית, ללא הדרכה, וללא מענה לפניות שונות אשר יגיעו ללינט.

לינט על פי שיקול דעתה הבלעדי תענה מפעם לפעם לפניות שונות אך אינה מתחייבת לעשות זאת.

רק המנויים על שרותי התמיכה בתשלום זכאים לשירותי תמיכה לשרות ולאתר.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של לינט.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מלינט.

דפדפנים שבשימוש

השימוש באתר מותאם לכל הדפדפנים התקניים, האתר עובד בצורה מיטבית בדפדפן מהסוגים פיירפוקס, גוגל כרום ואדג’.

הסעד הבלעדי למי שאינו מרוצה מתנאי השימוש או השירות של האתר

במידה ואינך מרוצה מחלק כלשהו של השירות או האתר, או אחד מתנאי השימוש, הסעד היחידי והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר ואי קבלת הסכם השימוש.

סמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

תוכנה

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה