שיוך אסמכתה פנימית למסמך

מדריך למשתמש-לינט

ניתן לשייך מסמך כאסמכתא למסמך אחר. שיוך כאסמכתא הופך את סטאטוס המסמך שמשמש כאסמכתא לסטאטוס סגור באופן אוטומטי.

לדוגמא: במהלך הפקת קבלה, אם אנו בוחרים חשבונית כאסמכתא (בתנאי שסכום החשבונית זהה לסכום הקבלה עד דיוק של יחידת מטבע אחת-הבדל של 99 אגורות למשל עובר תקין). הפקת הקבלה תעביר את סטאטוס החשבונית למצב סגור באופן אוטומאטי .

דוגמא נוספת: אם בוחרים הצעת מחיר כאסמכתא במסך הזמנת עבודה, הצעת המחיר תהפוך להיות אוטומאטית סגורה.

במסך הפקת מסמך ניתן לבחור כמה מסמכים שישמשו בתור אסמכתאות (יותר מאחד) למסמך החדש ואז כל המסמכים שבאסמכתה ייסגרו באופן אוטומטי מיד עם סיום הפקת הממסך החדש.

בנוסף, בחירת מסמך כאסמכתה תוסיף בחלק מהמקרים את סכום סה”כ המסמך שבאסמכתה לסכום המסמך החדש (במסך הפקת קבלה לדוגמה, כאשר בחירת חשבונית שסכומה הוא 100 ש”ח כאסמכתה תציב אוטומטית 100 ש”ח בשורת התשלום) .


כפתור להעלות אסמכתה פנימית למסך


בחירת אסמכתה/ות פנימי/ות למסך


אסמכתה פנימית במסמך

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה